Spulchnianie mechaniczne

Urządzenia służące do przeprowadzania spulchniania mechanicznego służą do napowietrzania masy — zwykle piany ubijanej z białka, żółtka lub kremu — lub odparowania wody zawartej w produktach żywnościowych.

W odróżnieniu od metod spulchniania biologicznego i chemicznego, które bazują na reakcjach między składnikami produktu (które odpowiednio uaktywniane powodują wytwarzanie powietrza), metody mechaniczne opierają się na właściwościach fizycznych produktów (więzienia powietrza). Z tego powodu mechanicznych spulchniaczy nie można stosować we wszystkich potrawach bez zastanawiania się nad konsekwencją uzupełnienia masy o dodatkową wilgoć lub tłuszcze, które mogą wpłynąć niekorzystnie na relacje mąki do wody lub cukru i tłuszczy. ...

Get Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.