Technika sous vide

Już sama nazwa techniki sous vide sugeruje, że może chodzić o coś wymyślonego przez obcokrajowców. Nie bez powodu. Jako pierwszy nową technikę kulinarną szerszemu gronu przedstawił w latach 70. ubiegłego wieku pewien francuski mistrz kulinarny George Pralus. I chociaż źródło pochodzenia techniki jest obce, trudno nazwać ją skomplikowaną lub tajemniczą. W swojej najprostszej formie sous vide sprowadza się do zanurzenia produktów spożywczych w kąpieli wodnej o dokładnie kontrolowanej temperaturze, która powinna być identyczna z docelową temperaturą obrabianego jedzenia. Przetłumaczyć? Chodzi o gotowanie w wyjątkowo niskiej temperaturze. Dzięki temu, że temperatura wody nie przekracza pewnej krytycznej wartości, trudno mówić o ...

Get Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.