Thorsten Fögen

2Rezeption und Emanzipation: Anfänge römischer Redekunst und griechische Rhetorik

„Souvislost s dynamikou dějin ekonomiky, politiky, kultury, vědy a techniky nepřestává být pro rétoriku činitelem rozhodujícím. Proto také zájem o ni vzrůstá vždy v době, kdy změněné podmínky sociální, ideologické, politické i technické staví před člověka s novou naléhavostí úkol ʻveřejně vystupovat v záležitostech občanských i politických’.“ (Kraus 1981, 9)

Abstract: Greek influence on Roman culture is noticeable in numerous areas, in particular in scholarship and learning. Roman authors are aware of this impact and discuss their ambivalent relationship with Greece, which results from the discrepancy between the political power of the Romans in the ...

Get Handbuch Antike Rhetorik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.