Rozdział 12. Więcej ciekawych sztuczek JavaScriptu

Poznałeś już wszystkie kluczowe filary standardu HTML5. Wykorzystałeś je do napisania lepszych, bardziej uporządkowanych dokumentów. Dowiedziałeś się, jak używać bogatych własności, jakimi są multimedia i dynamiczne rysowanie. Zdobytej wiedzy użyłeś do utworzenia samowystarczalnych stron opartych na języku JavaScript, które mogą działać nawet bez dostępu do sieci.

W tym rozdziale zajmiesz się trzema własnościami, które do tej pory nie były omawiane. Podobnie jak wcześniej poznane standardy, i te właściwości rozszerzają możliwości strony dzięki zastosowaniu kodu JavaScript. W tym rozdziale omówione zostaną następujące technologie.

  • Geolokalizacja (ang. geolocation). Choć często mówi się o niej w kontekście ...

Get HTML5. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.