O'Reilly logo

HTML5. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Jeszcze bardziej wyrazisty kod

Wpoprzednim rozdziale zapoznałeś się z semantycznymi elementami składni HTML5. Z ich pomocą możesz nadać stronie zrozumiałą, logiczną strukturę, przygotowując ją tym samym na nadejście superzmyślnych przeglądarek, wyszukiwarek internetowych i urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym poruszanie się po sieci.

Nie oznacza to, że dowiedziałeś się już wszystkiego o semantyce w nowej wersji języka. W końcu słowo „semantyka” odnosi się do nadawania nowych znaczeń elementom kodu, a jest kilka typów informacji, które można przekazać przy jego użyciu. W Rozdział 2. semantykę zaprezentowano pod kątem konstruowania struktury strony — wszystkich elementów używano do wyjaśnienia znaczenia dużych bloków treści ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required