Rozdział 9. CSS3 — moduły, modele i grafika

CSS3, w odróżnieniu od CSS 2, jest podzielony na moduły. Dzięki takiemu podziałowi organizacja W3C może pracować nad każdym z nich w innym tempie. Niektóre moduły są już na poziomie rekomendacji, natomiast prace nad innymi toczą się wolniej.

Specyfikacja CSS3 obejmuje ponad 20 modułów. Każdy z nich zasługuje na odrębny rozdział (a nawet dwa lub trzy). Niestety, nie mogę opisać ich wszystkich. W tym rozdziale przedstawiam aspekty CSS-a wykorzystane przy tworzeniu wyglądu i stylu gry CubeeDoo. Aby omówić kilka dodatkowych właściwości, pokazuję też, jak odtworzyć wygląd i styl natywnego ekranu ustawień z iPhone’a.

Wygląd i styl natywnych aplikacji z iPhone’a można uzyskać za pomocą prostych stylów CSS. Właściwości ...

Get HTML5. Strony mobilne now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.