O'Reilly logo

Interaktywna wizualizacja danych by Scott Murray

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Osie

Po opanowaniu funkcji skalujących biblioteki D3 przygotowaliśmy wykres przedstawiony na Rysunek 8-1.

Duży, przeskalowany wykres punktowy
Rysunek 8-1. Duży, przeskalowany wykres punktowy

Aby pozbyć się tych ohydnych czerwonych liczb zaśmiecających obszar wykresu, będziemy musieli dodać do niego osie.

Poznaj osie

Osie w bibliotece D3 (https://github.com/mbostock/d3/wiki/SVG-Axes) to, podobnie jak skale, pewna rodzina funkcji, którym to Ty przypisujesz argumenty. Od funkcji skalujących różnią się przede wszystkim tym, że po wywołaniu nie zwracają żadnej wartości, natomiast generują znaczniki odpowiadające za wyświetlenie osi — linii, etykiet i podziałki — w przeglądarce. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required