Rozdział 11. Układy wykresów

Wbrew temu, co mógłby sugerować tytuł tego rozdziału, układy zdefiniowane w bibliotece D3 nie służą do porządkowania niczego w oknie przeglądarki. Metody układania nie zwracają widocznych wyników. Ich działanie polega na pobraniu danych i odwzorowaniu ich bądź przeliczeniu w taki sposób, by uzyskany nowy zestaw danych nadawał się lepiej do wykonania zadania mającego dać określony efekt wizualny. Zadanie pobrania nowych danych i wykonania ich wizualizacji nadal spoczywa na Tobie.

Oto pełna lista układów wykresów biblioteki D3:

 • bundle (pęczkowy),

 • chord (cięciwowy),

 • cluster (klasterowy),

 • force (siłowy),

 • histogram (histogram),

 • pack (bąbelkowy grupowy),

 • partition (dzielony),

 • pie (kołowy),

 • stack (skumulowany),

 • tree (drzewo),

 • treemap ...

Get Interaktywna wizualizacja danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.