O'Reilly logo

Interaktywna wizualizacja danych by Scott Murray

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Układy wykresów

Wbrew temu, co mógłby sugerować tytuł tego rozdziału, układy zdefiniowane w bibliotece D3 nie służą do porządkowania niczego w oknie przeglądarki. Metody układania nie zwracają widocznych wyników. Ich działanie polega na pobraniu danych i odwzorowaniu ich bądź przeliczeniu w taki sposób, by uzyskany nowy zestaw danych nadawał się lepiej do wykonania zadania mającego dać określony efekt wizualny. Zadanie pobrania nowych danych i wykonania ich wizualizacji nadal spoczywa na Tobie.

Oto pełna lista układów wykresów biblioteki D3:

 • bundle (pęczkowy),

 • chord (cięciwowy),

 • cluster (klasterowy),

 • force (siłowy),

 • histogram (histogram),

 • pack (bąbelkowy grupowy),

 • partition (dzielony),

 • pie (kołowy),

 • stack (skumulowany),

 • tree (drzewo),

 • treemap ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required