Rozdział 9. Budowanie dalekowzroczności

Aby sobie wyobrazić i określić sposób osiągnięcia niezawodności i odporności, jaki usatysfakcjonuje swoich klientów i firmę, organizacje muszą być w stanie patrzeć wstecz, unikając przy tym efektu pewności wstecznej. Odporne organizacje nie przyjmują przeszłych sukcesów jako powodu do pewności na przyszłość. Zamiast tego wykorzystują je jako okazje do głębszego badania, znalezienia ukrytego ryzyka i doprecyzowania mentalnych modeli tego, jak system sobie radzi lub nie radzi.

Na inżynierię chaosu składają się też inne czynniki niż budowanie platform do testowania odporności i przeprowadzania eksperymentów i są one tak samo kluczowe. Powszechne zrozumienie rozterek, pomysłów i mentalnych modeli dotyczących ...

Get Inżynieria chaosu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.