Rozdział 10. Humanistyczny chaos

Andy Fleener

Zadano mi pytanie, które nachodziło mnie już od jakiegoś czasu. Jak zastosować to, co wiem na temat inżynierii chaosu, do systemów ludzkich? Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o powstającej dziedzinie inżynierii chaosu, byłem co najmniej zaintrygowany. Celowe wprowadzanie awarii do swojego systemu, by lepiej go zrozumieć? Byłem kupiony od razu. Jako „nowofalowy” maniak bezpieczeństwa i osoba zastanawiająca się nad całymi systemami całkowicie podpisuję się pod paradygmatem głoszącym, że systemy, których używamy na co dzień, są z natury niebezpieczne. Moja początkowa hipoteza zakładała, że jeśli praktyki inżynierii chaosu były projektowane z myślą o rozproszonych systemach sieciowych, to będzie można ...

Get Inżynieria chaosu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.