Rozdział 12. Problem doboru eksperymentów (i jego rozwiązanie)

Peter Alvaro

Trudno wyobrazić sobie realny system dużej skali, w którym nie dochodziłoby do interakcji ludzi i maszyn. Kiedy projektuje się takie systemy, często najtrudniejszym (i najważniejszym) wyzwaniem jest znalezienie sposobu najlepszego wykorzystania tych dwóch rodzajów zasobów. W tym rozdziale będę argumentował twierdzenie, że społeczność związana z odpornością systemów powinna przemyśleć wykorzystanie ludzi i komputerów jako zasobów. Konkretnie, będę przekonywać, że problem wykształcenia intuicji odnośnie do trybów awaryjnych w systemie na podstawie infrastruktury do obserwowalności, a także sprawdzenie tych intuicji w postaci eksperymentów z chaosem to funkcje lepiej realizowane ...

Get Inżynieria chaosu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.