Rozdział 18. HOP spotyka inżynierię chaosu

Bob Edwards

Czym jest wydajność ludzi i organizacji?

Wydajność ludzi i organizacji (ang. Human and Organizational Performance, HOP) to podejście do poprawy struktur organizacyjnych i procesów funkcjonalnych w celu optymalizacji pod kątem zasadniczych dla biznesu właściwości, takich jak bezpieczeństwo. Być może ze względu na swoje korzenie w masowej produkcji często bierze się ją za proces, ale nie jest ona w tym sensie preskryptywna. Są w niej elastyczność i sztuka, które opierają się na pięciu zasadach wymienionych w tym rozdziale.

Ponieważ jest to podejście powszechnie stosowane w świecie produkcji, mamy możliwość nauki na podstawie inżynierii chaosu i skorzystania z technik, które udowodniły swoją ...

Get Inżynieria chaosu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.