Rozdział 7. Uczenie pierwszego modelu

W poprzednim rozdziale używaliśmy zadań SageMaker Processing do przekształcania w procesie „inżynierii cech” surowego zbioru danych na cechy przydatne dla maszyn. W tym rozdziale używamy tych cech do uczenia niestandardowego klasyfikatora recenzji za pomocą narzędzi TensorFlow, PyTorch, BERT (https://oreil.ly/hmyQz) i SageMaker, aby móc klasyfikować recenzje znalezione „w środowisku naturalnym” — w kanałach społecznościowych, witrynach partnerskich itd. Pokazujemy nawet, jak wyuczyć model BERT za pomocą Javy!

Przy okazji wyjaśniamy ważne zagadnienia takie jak architektura Transformers, algorytm BERT i dostrajanie gotowych modeli. Omawiamy też różne metody uczenia dostępne w platformie SageMaker, w tym używanie ...

Get Inżynieria danych na platformie AWS now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.