1.23. Alokacja i używanie tablic

Problem

W obiekcie chcesz przechowywać serię innych obiektów w celu ich późniejszego użycia.

Rozwiązanie

Użyj klasy NSArray lub NSMutableArray do przechowywania obiektów w tablicach odpowiednio niemodyfikowanych i modyfikowanych po utworzeniu.

Analiza

Obiekt typu NSArray lub dowolnej podklasy tego typu ma możliwość przechowywania n innych obiektów. Dostęp do wspomnianych obiektów następuje poprzez wartość ich indeksów. Przykładowo przyjmujemy założenie, że posiadasz dziesięć par skarpet. Wyobraź sobie ich umieszczenie na płaskiej powierzchni, po kolei od lewej do prawej strony i oznaczenie etykietami skarpety 1, skarpety 2, skarpety 3 itd. Para skarpet znajdująca się jako pierwsza po lewej stronie jest oznaczona etykietą ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.