O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.23. Alokacja i używanie tablic

Problem

W obiekcie chcesz przechowywać serię innych obiektów w celu ich późniejszego użycia.

Rozwiązanie

Użyj klasy NSArray lub NSMutableArray do przechowywania obiektów w tablicach odpowiednio niemodyfikowanych i modyfikowanych po utworzeniu.

Analiza

Obiekt typu NSArray lub dowolnej podklasy tego typu ma możliwość przechowywania n innych obiektów. Dostęp do wspomnianych obiektów następuje poprzez wartość ich indeksów. Przykładowo przyjmujemy założenie, że posiadasz dziesięć par skarpet. Wyobraź sobie ich umieszczenie na płaskiej powierzchni, po kolei od lewej do prawej strony i oznaczenie etykietami skarpety 1, skarpety 2, skarpety 3 itd. Para skarpet znajdująca się jako pierwsza po lewej stronie jest oznaczona etykietą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required