2.2. Tworzenie i używanie przełączników za pomocą klasy UISwitch

Problem

Użytkownikom aplikacji chcesz pozwolić na włączanie i wyłączanie danej opcji.

Rozwiązanie

Użyj klasy UISwitch.

Analiza

Klasa UISwitch dostarcza kontrolkę włączania i wyłączania, taką jak pokazana na Rysunek 2-7 dla opcji Zaczynaj wielką literą, Automatyczna korekta itd.

Elementy klasy UISwitch w ustawieniach iPhone’a

Rysunek 2-7. Elementy klasy UISwitch w ustawieniach iPhone’a

W celu utworzenia przełącznika musisz skorzystać z modułu Interface Builder lub po prostu odpowiedni kod utworzyć ręcznie. Zobaczmy, jak to wygląda w drugim z wymienionych przypadków. Pierwszym wyzwaniem jest określenie klasy, która powinna zostać użyta w ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.