O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.3. Wybór wartości za pomocą klasy UIPickerView

Problem

Użytkownikom aplikacji chcesz umożliwić wybór wartości z listy wartości.

Rozwiązanie

Użyj klasy UIPickerView.

Analiza

Klasa UIPickerView to element graficzny pozwalający na wyświetlenie użytkownikom serii wartości, z których następnie mogą wybrać jedną. Dobrym przykładem jest tutaj aplikacja Clock wbudowana w iPhone (zobacz Rysunek 2-9).

Element UIPickerView jest widoczny w górnej części rysunku

Rysunek 2-9. Element UIPickerView jest widoczny w górnej części rysunku

Jak możesz zobaczyć na rysunku, ten konkretny element UIPickerView ma dwa oddzielne i niezależne komponenty graficzne umieszczone po lewej i po prawej stronie. Komponent znajdujący się po lewej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required