2.15. Wyświetlanie długich wierszy tekstu w UITextView

Problem

Chcesz wyświetlić wiele wierszy tekstu w interfejsie użytkownika, korzystając z pojedynczego widoku, który można przewijać.

Rozwiązanie

Użyj klasy UITextView.

Pole tekstowe wraz z przypisanym prawym widokiem

Rysunek 2-48. Pole tekstowe wraz z przypisanym prawym widokiem

Analiza

Klasa UITextView może wyświetlać wiele wierszy tekstu oraz zawierać treść, którą można przewijać. Oznacza to, że jeśli treść znajdzie się poza granicami widoku tekstu, wewnętrzne komponenty wspomnianego widoku tekstu pozwolą użytkownikowi na przewijanie tekstu i tym samym wyświetlanie jego różnych fragmentów. Przykład widoku tekstu w aplikacji iOS pokazuję na Rysunek 2-49 ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.