O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.15. Wyświetlanie długich wierszy tekstu w UITextView

Problem

Chcesz wyświetlić wiele wierszy tekstu w interfejsie użytkownika, korzystając z pojedynczego widoku, który można przewijać.

Rozwiązanie

Użyj klasy UITextView.

Pole tekstowe wraz z przypisanym prawym widokiem

Rysunek 2-48. Pole tekstowe wraz z przypisanym prawym widokiem

Analiza

Klasa UITextView może wyświetlać wiele wierszy tekstu oraz zawierać treść, którą można przewijać. Oznacza to, że jeśli treść znajdzie się poza granicami widoku tekstu, wewnętrzne komponenty wspomnianego widoku tekstu pozwolą użytkownikowi na przewijanie tekstu i tym samym wyświetlanie jego różnych fragmentów. Przykład widoku tekstu w aplikacji iOS pokazuję na Rysunek 2-49 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required