3.9. Utworzenie nagłówków i stopek w widoku tabeli

Problem

Chcesz utworzyć nagłówek i (lub) stopkę w widoku tabeli.

Rozwiązanie

Utwórz widok (może to być etykieta, widok obrazu itp., cokolwiek bezpośrednio lub pośrednio dziedziczące po klasie UIView), a następnie przypisz ten widok do sekcji nagłówka i (lub) stopki w widoku tabeli. Jak się wkrótce przekonasz, masz również możliwość zdefiniowania wysokości nagłówka i stopki.

Analiza

Widok tabeli może zawierać wiele nagłówków i stopek. Każda sekcja w widoku tabeli może mieć nagłówek i stopkę, więc w przypadku trzech sekcji widok tabeli będzie zawierał maksymalnie po trzy nagłówki i stopki. Nie musisz podawać nagłówków i stopek dla którejkolwiek sekcji. Tylko od Ciebie zależy, czy w widoku tabeli będzie ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.