9.8. Uzyskanie dostępu do biblioteki muzycznej

Problem

Chcesz uzyskać dostęp do pliku, który użytkownik wybierze ze swojej biblioteki muzycznej.

Rozwiązanie

Użyj klasy MPMediaPickerController.

MPMediaPickerController *mediaPicker =
   [[MPMediaPickerController alloc] initWithMediaTypes:MPMediaTypeAny];

Analiza

MPMediaPickerController to kontroler widoku wyświetlany użytkownikowi przez aplikację Muzyka. Tworząc egzemplarz MPMediaPickerController, możesz przedstawić użytkownikowi standardowy kontroler widoku i pozwolić mu na wybór dowolnego utworu z biblioteki muzycznej, a następnie zwrócić kontrolę do Twojej aplikacji. To szczególnie użyteczne np. w grach — podczas gry użytkownik może słuchać ulubionych utworów odtwarzanych w tle.

Informacje z kontrolera ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.