14.8. Obsługa powiadomień informujących o zmianie wydarzenia

Problem

W aplikacji chcesz otrzymać powiadomienie, gdy użytkownik wprowadzi jakiekolwiek zmiany w bazie danych aplikacji Kalendarz.

Rozwiązanie

Zarejestruj otrzymywanie powiadomień EKEventStoreChangedNotification.

- (EKCalendar *)calDAVCalendarWithTitleContaining:(NSString *)paramDescription inEventStore:(EKEventStore *)paramEventStore { EKCalendar *result = nil; for (EKCalendar *thisCalendar in paramEventStore.calendars) { if (thisCalendar.type == EKCalendarTypeCalDAV) { if ([thisCalendar.title rangeOfString:paramDescription].location != NSNotFound) { return thisCalendar; } } } return result; } - (void)eventsChanged:(NSNotification *)paramNotification { NSMutableArray *invalidatedEvents ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.