17.4. Wyszukiwanie plików i katalogów w usłudze iCloud

Problem

Chcesz mieć możliwość wyszukiwania plików i (lub) katalogów w pamięci masowej usługi iCloud użytkownika zaalokowanej dla Twojej aplikacji.

Rozwiązanie

Użyj klasy NSMetadataQuery.

Analiza

Programiści tworzący aplikacje na platformie OS X prawdopodobnie znają klasę NSMetadataQuery. Pozwala ona na wykonywanie zapytań technologii Spotlight w celu znalezienia plików lub katalogów. W systemie iOS tej klasy będziemy używać do wyszukiwania plików i katalogów w pamięci masowej usługi iCloud przydzielonej aplikacji, o ile — oczywiście — użytkownik włączył usługę iCloud w urządzeniu, w którym jest uruchamiana Twoja aplikacja.

Aby skonfigurować zapytanie metadanych, konieczne jest wykonanie trzech bardzo ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.