10. Prowadzenie warsztatów

Warsztaty są najważniejszym formatem pracy w projektowaniu usług — jak sprawić, aby były wciągające, użyteczne i produktywne?

Komentują eksperci:

Arne van Oosterom

Carola Verschoor

Ivan Boscariol

Arthur Yeh

Belina Raffy

Renatus Hoogenraad

10.1. Najważniejsze pojęcia związane z facylitacją

10.1.1. Przyzwolenie

10.1.2. Status

10.1.3. Neutralność

10.2. Style i role w facylitacji

10.2.1. Przyjmowanie roli

10.2.2. Wspólna facylitacja

10.2.3. Czy członek zespołu może być facylitatorem?

10.3. Czynniki sukcesu

10.3.1. Budowanie zespołu

10.3.2. Cel i oczekiwania

10.3.3. Planowanie pracy

10.3.4. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni

10.3.5. Tryby pracy w grupach

10.4. Najważniejsze techniki facylitacji

10.4.1. Rozgrzewki

10.4.2. ...

Get Jak projektować usługi now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.