12. Osadzanie projektowania usług w organizacjach

Trwała integracja projektowania usług ze strukturami i procesami organizacyjnymi

Komentują eksperci:

Eric Reiss

Mike Press

Fernando Yepez

Ole Schilling

Sarah Drummond

Hazel White

Klara Lindner

Simon Clatworthy

Maik Medzich

12.1. Pierwsze kroki

12.1.1. Zacznij od drobnych projektów

12.1.2. Zabiegaj o akceptację kierownictwa

12.1.3. Zwiększaj świadomość

12.1.4. Rozwijaj kompetencje

12.1.5. Pozwól spróbować

12.2. Skalowanie

12.2.1. Podstawowy zespół projektowy

12.2.2. Rozszerzony zespół projektowy

12.2.3. Wybierz nazwę odzwierciedlającą kulturę organizacji

12.2.4. Nawiąż kontakty ze społecznością projektantów usług

12.3. Dążenie do biegłości

Zrozum proces projektowania

Kieruj za pomocą współtworzenia ...

Get Jak projektować usługi now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.