ROZDZIAŁ 7.

Po uszy w bagnie

Jak pies wraca do swych wymiocin — tak głupiec powtarza swą niedorzeczność.

— Przypowieści Salomona, 26,11

Wszyscy zetknęliśmy się pewnie z kodem z ruchomymi piaskami. Przystępujesz do pracy, niczego się nie spodziewając, i nagle czujesz, że toniesz. Kod jest zwarty, nie poddaje się zmianom i nie da się ruszyć z nim do przodu. Im więcej wysiłku w to wkładasz, tym bardziej się pogrążasz. To prawdziwa pułapka na ludzi z epoki cyfrowej.

W jaki sposób dobry programista ma podejść do kodu, który — delikatnie mówiąc — nie jest wspaniały? Jakie istnieją strategie radzenia sobie z badziewiem?

Nie panikuj, włóż piaskoodporne spodnie i jakoś przez to przebrniesz...

Wyczuwaj oznaki problemów

Czasem kod jest fantastyczny i przypomina ...

Get Jak sta? si? lepszym programist?. Przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.