O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Java EE 6. Leksykon kieszonkowy

Book Description

Ten wyjątkowo poręczny leksykon dostarczy Ci garść najważniejszych informacji o JEE6, które zawsze możesz mieć pod ręką. W trakcie lektury dowiesz się, jak nowe elementy platformy wpływają na znane wzorce projektowe i jak korzystać z Java Persistence API (JPA). Poznasz także charakterystykę każdego rodzaju ziarna Enterprise JavaBeans (EJB). Ponadto nauczysz się tworzyć usługi sieciowe w oparciu o protokół SOAP i REST oraz korzystać z usług rozsyłających wiadomości (JMS). Na sam koniec zobaczysz, jak zapewnić integralność Twoim danym z wykorzystaniem BeanValidation (JSR-303).

Table of Contents

 1. Dedication
 2. Java EE 6: Leksykon kieszonkowy
  1. Słowo wstępne
   1. Konwencje stosowane w książce
   2. Stosowanie przykładów kodu
   3. Podziękowania
 3. 1. Java Platform, Enterprise Edition
  1. Wprowadzenie
  2. Elementy składowe
  3. Co nowego w wersji Java EE 6
 4. 2. Komponenty zarządzane
  1. Definiowanie i stosowanie komponentów zarządzanych
  2. Wywołania zwrotne cyklu życia
 5. 3. Serwlety
  1. Serwlety
  2. Filtry serwletów
  3. Obiekty nasłuchujące zdarzeń
  4. Obsługa operacji asynchronicznych
  5. Fragmenty konfiguracji
  6. Bezpieczeństwo
  7. Pakowanie zasobów
  8. Odwzorowywanie błędów
  9. Obsługa żądań wieloczęściowych
 6. 4. Java Persistence API
  1. Encje
  2. Jednostka utrwalania, kontekst utrwalania i menedżer encji
  3. Tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie i usuwanie encji
  4. Sprawdzanie poprawności encji
  5. Transakcje i blokowanie
  6. Buforowanie
 7. 5. Enterprise JavaBeans
  1. Stanowe komponenty sesyjne
  2. Bezstanowe komponenty sesyjne
  3. Singletonowe komponenty sesyjne
  4. Komponenty sterowane komunikatami
  5. Przenośne, globalne nazwy JNDI
  6. Transakcje
  7. Przetwarzanie asynchroniczne
  8. Liczniki czasu
  9. Interfejs Embeddable API
  10. EJB.Lite
 8. 6. Konteksty i wstrzykiwanie zależności
  1. Punkty wstrzykiwania
  2. Kwalifikator i alternatywa
  3. Producent i dyspozytor
  4. Obiekty przechwytujące i dekoratory
  5. Zasięgi i konteksty
  6. Stereotypy
  7. Zdarzenia
  8. Przenośne rozszerzenia
 9. 7. JavaServer Faces
  1. Facelety
  2. Obsługa zasobów
  3. Komponenty złożone
  4. Ajax
  5. Żądanie HTTP GET
  6. Punkty rozszerzeń serwera i klienta
  7. Reguły nawigacji
 10. 8. Usługi sieciowe na bazie protokołu SOAP
  1. Punkty końcowe usług sieciowych
  2. Dynamiczne punkty końcowe na bazie interfejsu Provider
  3. Punkty końcowe na bazie interfejsu Endpoint
  4. Klient usługi sieciowej
  5. Dynamiczny klient na bazie interfejsu Dispatch
  6. Obiekty obsługujące
 11. 9. Usługi sieciowe zgodne ze stylem REST
  1. Proste usługi sieciowe zgodne z REST
  2. Wiązanie metod protokołu HTTP
  3. Wiele reprezentacji jednego zasobu
  4. Wiązanie żądania z zasobem
  5. Odwzorowywanie wyjątków
 12. 10. Java Message Service
  1. Wysyłanie wiadomości
  2. Jakość usługi
  3. Synchroniczne odbieranie komunikatu
  4. Asynchroniczne odbieranie komunikatu
  5. Tymczasowe miejsca docelowe
 13. 11. Bean Validation
  1. Ograniczenia wbudowane
  2. Definiowanie niestandardowych ograniczeń
  3. Grupy sprawdzania poprawności
  4. Integracja z technologią JPA
  5. Integracja z frameworkiem JSF
 14. A. Programowanie i wdrażanie aplikacji platformy Java EE 6 — pierwsze kroki
 15. B. Dodatkowe materiały
  1. Specyfikacje technologii internetowych
  2. Specyfikacje technologii korporacyjnych
  3. Technologie usług sieciowych
  4. Technologie zarządzania i zabezpieczeń
 16. C. O autorze
 17. Indeks
 18. Kolofon
 19. Copyright