O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Java i XML. Wydanie III

Book Description

Java i XML. Wydanie III to podręcznik, po przeczytaniu którego staniesz się ekspertem w zakresie wykorzystywania możliwości języka XML.

Table of Contents

 1. Java i XML
 2. Wstęp
  1. Układ książki
  2. Konwencje typograficzne
  3. Wykorzystanie przykładów kodu
  4. Podziękowania
   1. Brett D. McLaughlin
   2. Justin Edelson
 3. 1. Wprowadzenie
  1. XML 1.0
   1. Element korzenia
   2. Elementy
   3. Atrybuty
   4. Przestrzenie nazw
   5. Encje
   6. Dane niepoddawane analizie składniowej
  2. XML 1.1
  3. Transformacje XML
   1. XSL
    1. XSL i drzewa
    2. Obiekty formatujące
   2. XSLT
   3. XPath
    1. Dopasowywanie szablonów
    2. Pętle
    3. Wykonywanie transformacji
  4. Co więcej
 4. 2. Zawężanie
  1. DTD
   1. Semantyka DTD
    1. Elementy
    2. Atrybuty
    3. Encje
   2. Generowanie schematów DTD z dokumentów XML
   3. Walidacja XML względem DTD
  2. XML Schema
   1. Definicje XML Schema
    1. Elementy i atrybuty
    2. Typy proste
    3. Rozszerzanie typów podstawowych
   2. Generowanie schematów XML z dokumentów XML
   3. Generowanie schematów XML Schema z DTD
   4. Walidacja XML względem XML Schema
    1. Referencja do XML Schema w dokumentach bez przestrzeni nazw
    2. Odniesienie do XML Schema w dokumentach z przestrzeniami nazw
    3. Walidacja względem schematu
  3. RELAX NG
   1. Zawężanie XML za pomocą RELAX NG
    1. Elementy
    2. Ważność i powtarzanie
    3. Atrybuty
    4. Typy danych
   2. Generowanie schematów RELAX NG z dokumentów XML
   3. Konwersja DTD na RELAX NG
   4. Konwersja XML Schema na RELAX NG
   5. Walidacja XML względem schematów RELAX NG
 5. 3. SAX
  1. Instalacja SAX
   1. Wywołania wsteczne i programowanie oparte na zdarzeniach
   2. API SAX
   3. Parser SAX
  2. Programowanie przy użyciu SAX
   1. Tworzenie egzemplarza czytnika
   2. Analiza składniowa dokumentu
    1. Dane wejściowe przekazywane poprzez klasę InputSource
    2. Nic się nie dzieje...
  3. Obsługa treści
   1. Orientacja w dokumencie
   2. Początek i koniec dokumentu
   3. Instrukcje przetwarzania
   4. Wywołania wsteczne związane z przestrzeniami nazw
   5. Wywołania związane z elementami
   6. Dane elementu
    1. Pomieszanie kolejności
    2. Białe znaki
   7. Białe znaki, które można ignorować
   8. Encje
   9. Wyniki
  4. Obsługa błędów
   1. Ostrzeżenia
   2. Błędy niekrytyczne
   3. Błędy krytyczne
   4. Rozbijanie danych
 6. 4. SAX dla zaawansowanych
  1. Właściwości i cechy
   1. Ustawianie cech i właściwości
   2. Obsługa błędów
  2. Tłumaczenie encji
  3. Notyfikacje i nieprzetwarzane encje
  4. Klasa DefaultHandler
  5. Interfejsy rozszerzeń
   1. LexicalHandler
   2. DeclHandler
   3. Attribute2, Locator2 i EntityResolver2
  6. Filtry i generatory
   1. Filtry XML
   2. XMLWriter
 7. 5. DOM
  1. Co to jest DOM?
   1. Poziomy i moduły DOM
   2. Koncepcje DOM
   3. Do czego SAX się nie nadaje?
  2. Serializacja
   1. Zdobywanie parsera DOM
   2. Obiekt Document
   3. Wstęp do serializacji
   4. Praca z wierzchołkami
    1. Wierzchołek Document
    2. Uzyskiwanie dostępu do deklaracji XML
    3. Wierzchołki Element
    4. Wierzchołki Text i CDATA
    5. Wierzchołki komentarzy
    6. Wierzchołki instrukcji przetwarzania
    7. Wierzchołki DocumentType
    8. Wierzchołki encji
   5. Wyniki
  3. Modyfikacja i tworzenie XML
   1. Tworzenie serwletów
   2. Tworzenie nowego drzewa DOM
    1. Bootstrapping i DOM Level 3
   3. Modyfikacja drzewa DOM
   4. Przetwarzanie drzewa DOM
  4. Przestrzenie nazw
 8. 6. Moduły DOM
  1. Sprawdzanie obsługi modułów
   1. Żądanie obsługi właściwości DOM Level 3
  2. Moduły DOM Level 2
   1. Traversal
    1. Wybór wierzchołków
    2. Przechodzenie przez drzewo DOM
   2. Range
   3. Events, Views i Style
    1. Events
    2. Views
    3. Style
   4. HTML
  3. Moduły DOM Level 3
   1. Load and Save
    1. Odczytywanie dokumentów XML
    2. Zapisywanie dokumentów XML
   2. Validation
    1. Typy wierzchołków obsługujących walidację
    2. Wymuszanie walidacji podczas pracy
    3. Sprawdzanie poprawności operacji
    4. Sprawdzanie poprawności drzewa w danej chwili
 9. 7. JAXP
  1. Więcej niż API
   1. Analiza składniowa i walidacja
   2. Przetwarzanie XSL
   3. XPath
  2. Analiza składniowa
   1. Odczytywanie kodu XML za pomocą SAX
    1. Tworzenie fabryki parsera
    2. Konfiguracja fabryki
    3. Uzyskiwanie parsera
    4. Analiza składniowa przy użyciu JAXP i SAX
    5. Uzyskiwanie bezpośredniego dostępu do interfejsu XMLReader
   2. Odczyt i zapis XML za pomocą DOM
    1. Od SAXParserFactory po DOMBuilderFactory
    2. Opcje konfiguracyjne fabryki DOM
   3. Zmiana implementacji parsera
  3. Przetwarzanie XSL
   1. Podstawowe transformacje
    1. Tworzenie transformatora
   2. Transformacje identycznościowe
   3. Przechowywanie instrukcji transformacji
   4. Zmiana implementacji procesora
  4. XPath
   1. Tworzenie egzemplarza XPath
   2. Przykłady użycia XPath
   3. Przestrzenie nazw w XPath
   4. Zmienne XPath
   5. Funkcje XPath
  5. Walidacja XML
   1. Tworzenie fabryki SchemaFactory
   2. Reprezentacja modeli zawężania w Javie
   3. Walidacja XML
    1. Naprawianie błędów w miarę ich pojawiania się
    2. Sterowanie procesem walidacji za pomocą klasy ValidatorHandler
   4. Poważna wada walidacji w JAXP
 10. 8. Przetwarzanie strumieniowe przy użyciu StAX
  1. Podstawy StAX
   1. Typy zdarzeń StAX
   2. Uzyskiwanie implementacji StAX
  2. Fabryki StAX
  3. Analiza składniowa przy użyciu StAX
   1. Tworzenie czytnika
   2. Interfejs XMLStreamReader
    1. Zdarzenie START_DOCUMENT
    2. Przetwarzanie reszty dokumentu
    3. Uzyskiwanie danych znakowych
    4. Białe znaki
    5. Jeszcze dwa zdarzenia
   3. Interfejs XMLEventReader
    1. Zalety interfejsu XMLEventReader
   4. Inne opcje przechodzenia przez dokument XML
    1. Metoda nextTag()
    2. Metoda require()
    3. peek()
   5. Filtry StAX
  4. Zapis dokumentów za pomocą StAX
   1. XMLStreamWriter
    1. Obsługa przestrzeni nazw
   2. Interfejs XMLEventWriter
  5. Właściwości fabryki
   1. Właściwości Boolean fabryki XMLInputFactory
   2. Właściwości XMLInputFactory dotyczące obiektów
    1. XMLResolver
    2. XMLReporter
    3. XMLEventAllocator
   3. XMLOutputFactory
  6. Najczęstsze problemy ze StAX
  7. XmlPull
 11. 9. JDOM
  1. Podstawy
   1. Obsługa kolekcji Javy
   2. Klasy konkretne i fabryki
   3. Użyteczne wartości zwracane
   4. Wejście-wyjście
   5. Pakiet dystrybucyjny JDOM
  2. Klasa PropsToXML
   1. Pliki właściwości Javy
   2. Konwersja do XML
   3. Tworzenie kodu XML za pomocą JDOM
   4. Wysyłanie danych XML na wyjście w JDOM
    1. Klasa Format
    2. Inne zastosowania klasy XMLOutputter
  3. Klasa XMLProperties
   1. Zapisywanie danych XML
   2. Ładowanie XML
   3. Jazda próbna
   4. Śledzenie wsteczne
  4. Więcej klas JDOM
   1. Klasa Namespace
   2. Transformacje XSL w JDOM
   3. XPath i JDOM
   4. Filtry JDOM
    1. Klasa ElementFilter
    2. Klasa ContentFilter
    3. Klasa NegateFilter
    4. Klasy OrFilter i AndFilter
   5. Klasa EntityRef
  5. JDOM i Fabryki
   1. Tworzenie fabryki
   2. Tworzenie za pomocą własnych klas
   3. Interfejs UncheckedJDOMFactory
  6. Częste problemy z JDOM
   1. Jakiego parsera używam?
   2. JDOM to nie DOM
   3. Zwracanie wartości zerowych
   4. Wierzchołek ma tylko jednego rodzica
   5. Więcej na temat podklas
   6. Tworzenie nieprawidłowego kodu XML
 12. 10. dom4j
  1. Przegląd
   1. Rdzeń dom4j
    1. Fabryki
   2. Właściwości dom4j
    1. Obsługa XPath
    2. Obsługa wzorca Visitor
    3. Zorientowane obiektowo API transformacyjne
   3. Pakiet dystrybucyjny dom4j
  2. Odczyt i zapis w dom4j
   1. Analiza składniowa dokumentów
   2. Tworzenie obiektu Document
    1. Przestrzenie nazw i nazwy pełne
   3. Wysyłanie dokumentów na wyjście
    1. Opcje formatowania
    2. Wysyłanie danych do innych API
  3. Przechodzenie przez dokument
   1. Interfejs Iterator, obiekty List i dostęp za pomocą indeksów
   2. XPath
   3. Wzorzec Visitor
  4. Transformacje
   1. TrAX
   2. Transformacje oparte na regułach
  5. Fabryki do specjalnych zastosowań
   1. Fabryka DOMDocumentFactory
   2. Fabryka IndexedDocumentFactory
   3. Fabryka BeanDocumentFactory
 13. 11. Wiązanie danych w JAXB
  1. Podstawy wiązania danych
   1. Wiązanie danych a schematy
   2. Kiedy używać wiązania danych, a kiedy nie?
  2. Wprowadzenie do JAXB
   1. JAXB 1.0
   2. JAXB 2.0
   3. Implementacje referencyjne JAXB
    1. Java WSDP
     1. Pobieranie z internetu pakietu Java WSDP
    2. Pobieranie implementacji referencyjnej JAXB 2.0
    3. Zawartość
  3. Używanie JAXB
   1. JAXBContext
   2. Kompilacja schematu
    1. Kompilacja za pomocą narzędzia xjc
    2. Pliki wygenerowane przez JAXB 1.0
    3. Pliki wygenerowane przez JAXB 2.0
   3. Adnotacje w JAXB
    1. Adnotacje klas
     1. Adnotacja XMLRootElement
     2. Adnotacja XMLAccessorType
     3. Adnotacja XmlType
    2. Adnotacje pól
     1. Adnotacja XmlElement
     2. Adnotacja XmlAttribute
    3. Adnotacje pakietów
    4. Generowanie schematów
   4. Szeregowanie
    1. Dwukierunkowa obsługa DOM
    2. Właściwości interfejsu Marshaller
   5. Rozszeregowywanie
    1. Walidacja podczas rozszeregowywania
    2. Właściwości interfejsu Unmarshaller
   6. Walidacja
    1. Zdarzenia walidacji
   7. Konfiguracja kompilacji schematu
    1. Deklaracje wstawiane
    2. Deklaracje zewnętrzne
    3. Deklaracje wiązań
   8. Metody zwrotne JAXB
    1. Wywołania zwrotne klasowe
    2. Odbiornik zewnętrzny
  4. Inne środowiska wiązań
   1. XMLBeans
   2. Castor
 14. 12. Agregacja treści za pomocą RSS
  1. Co to jest RSS?
   1. Wersje RSS
   2. Moduły RSS
    1. Moduł Dublin Core
    2. Moduł Syndication
    3. Moduł Content
    4. Moduł CommentAPI
    5. iTunes
   3. Atom
  2. Tworzenie źródeł RSS
   1. Wprowadzenie do ROME
    1. Modele danych ROME
    2. Wysyłanie na wyjście źródła ROME
   2. Tworzenie źródła za pomocą ROME
  3. Odczyt ze źródła RSS
   1. Pobieranie źródeł w ROME
   2. Tworzenie prostego agregatora
  4. Moduły ROME
   1. Tworzenie źródła RSS podcastów
    1. Kategorie w iTunes
   2. Tworzenie modułu ROME
    1. Moduł ICBM
 15. 13. Prezentacyjny XML
  1. XML a wzorzec Model-View-Controller
   1. XML w aplikacjach sieciowych MVC
  2. Transformacja na HTML za pomocą JSP
   1. Znaczniki XML JSTL
  3. Używanie XSLT
   1. Wykonywanie transformacji po stronie klienta
    1. Użycie instrukcji przetwarzania
    2. Transformacje przy użyciu JavaScript
   2. Transformacje po stronie serwera
    1. Transformacja w filtrze
    2. Transformacje przy użyciu JSTL
  4. Ajax
   1. Obiekt XMLHttpRequest
   2. Używanie DOM z Ajaksem
   3. Używanie XSLT z Ajaksem
   4. Wysyłanie XML do serwera
    1. Tworzenie dokumentu XML w JavaScript
    2. Wysyłanie dokumentu XML
  5. Flash
   1. ActionScript
   2. Flex
   3. XML w ActionScript 3.0
    1. E4X
    2. Dostawcy danych XML
    3. Wysyłanie i ładowanie kodu XML
    4. Używanie gniazd XML we Flashu
   4. Dostęp z różnych domen
 16. 14. Przyszłość
  1. Urządzenia przetwarzające XML
  2. Bazy danych XML
  3. XQuery
  4. Fast Infoset
  5. I wiele więcej...
 17. A. Cechy i właściwości SAX
  1. Cechy podstawowe
   1. Przetwarzanie encji ogólnych zewnętrznych
   2. Przetwarzanie encji zewnętrznych parametrycznych
   3. Standalone
   4. Parameter-Entities
   5. Przetwarzanie przestrzeni nazw
   6. Raportowanie prefiksów przestrzeni nazw
   7. Tłumaczenie deklaracji bezwzględnych URI
   8. string-interning
   9. Unicode Normalization Checking
   10. use-attributes2
   11. use-locator2
   12. use-entity-resolver2
   13. Validation
   14. xmlns-uris
   15. Obsługa XML 1.1
  2. Podstawowe właściwości
   1. declaration-handler
   2. document-xml-version
   3. dom-node
   4. lexical-handler
   5. xml-string
 18. B. O autorach
 19. Indeks
 20. Kolofon
 21. Copyright