Rozdział 5. DOM

SAX jest tylko jednym z kilku API wspomagających pracę z XML w Javie. W tym i następnym rozdziale poszerzymy naszą wiedzę na temat API, omawiając tzw. obiektowy model dokumentu (ang. Document Object Model — DOM). API to znacznie różni się od SAX, a zarazem w wielu aspektach stanowi jego uzupełnienie. Aby móc uważać się za profesjonalnego programistę XML, trzeba znać oba te API oraz jeszcze kilka innych, a także narzędzia, o których będziemy mówić w dalszych rozdziałach.

Jako że DOM znacznie różni się od SAX, poświęcimy nieco miejsca na teoretyczne jego omówienie oraz przeanalizowanie sytuacji, w których sprawdza się lepiej od konkurencyjnego SAX — wybór konkretnego API XML zawsze wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami i z pewnością SAX ...

Get Java i XML. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.