JavaScript dla programistów PHP

Book description

B?yskawicznie opanuj nowy j?zyk programowania!

Czasy w?skiej specjalizacji programistów odchodz? do lamusa. Wspó?czesne projekty wymagaj? od nich szerokiej wiedzy, zarówno dotycz?cej j?zyków dzia?aj?cych po stronie serwera (Java, PHP), jak i przegl?darki (JavaScript). Jest jednak ?wiate?ko w tunelu — je?li znasz tylko jeden z j?zyków programowania, jeste? w stanie sprawnie opanowa? kolejny. Dzi?ki tej ksi??ce to zadanie stanie si? prostsze!

Ksi??ka przeznaczona jest dla programistów PHP chc?cych szybko nauczy? si? programowania w j?zyku JavaScript. W trakcie lektury poznasz ró?nice i podobie?stwa mi?dzy tymi dwoma j?zykami. W kolejnych rozdzia?ach rozgryziesz sk?adni? JavaScriptu i b?yskawicznie zaczniesz u?ywa? funkcji wbudowanych w ten j?zyk. Ponadto opanujesz programowanie obiektowe z jego wykorzystaniem. Na sam koniec nauczysz si? testowa? kod napisany w JavaScripcie. To najlepszy podr?cznik do nauki tego j?zyka dla osób znaj?cych podstawy PHP.

Dzi?ki tej ksi??ce:

 • poznasz sk?adni? j?zyka JavaScript
 • b?dziesz programowa? w nim obiektowo
 • zaznajomisz si? z funkcjami wbudowanymi
 • b?yskawicznie poznasz kolejny j?zyk programowania

Poznaj mo?liwo?ci j?zyka JavaScript i wykorzystaj je w Twoim projekcie!

 


 

Table of contents

 1. JavaScript dla programistów PHP
 2. Dedykacja
 3. Podziękowania
 4. Wstęp
  1. Konwencje stosowane w książce
  2. Użycie przykładów zawartych w książce
 5. 1. Wprowadzenie
  1. Zakres niniejszej książki
  2. Język
  3. Nauka środowiska
   1. Przeglądarki
   2. JavaScriptCore
   3. Node.js i Rhino
  4. Dłuższe przykłady
  5. Zaczynamy
 6. 2. Składnia języka JavaScript
  1. Zmienne
   1. Jakie jest zadanie znaku $ w JavaScript?
  2. Wartości
   1. Introspekcja typeof
   2. Wartości null i undefined
  3. Tablice
   1. Tablice asocjacyjne
  4. Instrukcje warunkowe
   1. Operator trójargumentowy
   2. Ścisła kontrola typu
   3. Konstrukcja switch
   4. Konstrukcja try-catch
  5. Pętle while i for
  6. Pętle for-in
  7. Inne operatory
   1. Operator in
   2. Łączenie fragmentów tekstów
   3. Rzutowanie typów
   4. Operator void
   5. Operator przecinka
 7. 3. Funkcje
  1. Parametry domyślne
  2. Dowolna liczba argumentów
  3. Sztuczka z arguments.length
  4. Zwracanie wyniku funkcji
  5. Funkcje są obiektami
  6. Nieco inna składnia
   1. Zakres widoczności zmiennych
  7. Przenoszenie na początek
   1. Przenoszenie na początek funkcji
  8. Domknięcia
   1. Domknięcia w języku PHP
  9. Łańcuch zakresu widoczności zmiennych
   1. Łańcuch zakresów w konsoli WebKit
   2. Zachowanie zakresu
   3. Przechowywane są referencje, a nie wartości
   4. Domknięcia w pętli
   5. Ćwiczenie — pętla z onclick
  10. Funkcje natychmiastowe
   1. Inicjalizacja
   2. Prywatność
  11. Przekazywanie i zwracanie funkcji
   1. Wywołania zwrotne nie są tekstami
 8. 4. Programowanie obiektowe
  1. Konstruktory i klasy
   1. Zwracanie obiektów
   2. Dodatkowe informacje na temat this
   3. Wymuszenie wywołania konstruktora
  2. Prototypy
  3. Literał obiektu
   1. Dostęp do właściwości
   2. Mylące kropki
   3. Metody w literałach obiektów
  4. Rozbudowane tablice
  5. Właściwości własne
   1. Właściwość __proto__
   2. Stosować this lub prototype?
  6. Dziedziczenie
   1. Dziedziczenie wykorzystujące prototypy
   2. Dziedziczenie przez kopiowanie właściwości
   3. Funkcja kreująca
   4. „Klasyczne” extend()
   5. Pożyczanie metod
   6. Wnioski
 9. 5. Wbudowane interfejsy programistyczne
  1. Obiekt globalny
  2. Właściwości globalne
  3. Funkcje globalne
   1. Liczby
   2. Kodowanie adresów URL
  4. Konstruktory wbudowane
   1. Konstruktor Object
    1. Metoda toString()
    2. Metoda toLocaleString()
    3. Metoda valueOf()
    4. Metoda hasOwnProperty()
    5. Metoda propertyIsEnumerable()
    6. Metoda isPrototypeOf()
    7. Właściwość constructor
   2. Konstruktor Array
    1. Właściwość length
    2. Metoda push()
    3. Metoda pop()
    4. Metoda unshift()
    5. Metoda shift()
    6. Metoda concat()
    7. Metoda sort()
    8. Metoda slice()
    9. Metoda splice()
    10. Metoda reverse()
    11. Metoda join()
   3. Konstruktor RegExp
    1. Metoda test() i właściwości obiektu
    2. Metoda exec()
   4. Konstruktor Function
    1. Właściwości obiektu Function
   5. Konstruktor String
    1. Metoda substring()
    2. Metoda localeCompare()
    3. Metoda split()
    4. Metoda search()
    5. Metoda replace()
    6. Metoda match()
   6. Konstruktor Number
   7. Konstruktor Boolean
   8. Obiekt Math
   9. Konstruktor Error
   10. Konstruktor Date
  5. Podsumowanie konstruktorów
 10. 6. ECMAScript 5
  1. Tryb ścisły
  2. Atrybuty właściwości
  3. Nowe API dotyczące obiektów
   1. Metoda Object.create()
   2. Metoda Object.getOwnPropertyDescriptor()
   3. Metody Object.defineProperty() i Object.defineProperties()
   4. Ograniczenie zmian obiektów
   5. Pętle alternatywne
   6. Metoda Object.getPrototypeOf()
  4. Nowe API dotyczące tablic
   1. Metoda Array.isArray()
   2. Metody indexOf() i lastIndexOf()
   3. Przechodzenie przez elementy tablicy
   4. Filtrowanie
   5. Sprawdzanie zawartości tablicy
   6. Odwzorowanie i redukcja
  5. Przycinanie tekstu
  6. Nowości w obiekcie Date
  7. Metoda Function.prototype.bind()
  8. Obiekt JSON
  9. Shimy
 11. 7. Wzorce w języku JavaScript
  1. Właściwości prywatne
   1. Metody prywatne
   2. Uwidacznianie obiektów prywatnych
   3. Zwracanie tablic prywatnych
   4. Kopiowanie głębokie przy użyciu JSON
  2. Wzorzec udostępniania
  3. Stałe
  4. Przestrzenie nazw
  5. Moduły
  6. Moduły CommonJS
   1. Definicja modułu CommonJS
   2. Użycie modułu CommonJS
   3. Utworzenie modułu uniwersalnego
  7. AMD
  8. Wzorce projektowe
   1. Singleton
    1. Singleton z konstruktorami
   2. Fabryka
   3. Dekorator
    1. API dekoratora
    2. Dodawanie dekoratorów
    3. Metody decorate() i get()
  9. Dokumentacja i testy
   1. Podręcznik użytkownika
   2. Dokumentacja kodu
   3. Testy jednostkowe
   4. Narzędzie JSLint
   5. Uruchomienie lint dla kodu zawartego w książce
 12. A. O autorze
 13. Indeks
 14. Kolofon
 15. Copyright

Product information

 • Title: JavaScript dla programistów PHP
 • Author(s): Stoyan Stefanov
 • Release date: January 2014
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9781457187926