O'Reilly logo

JavaScript dla programistów PHP by Stoyan Stefanov

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wprowadzenie

Język JavaScript ma złą reputację od wielu, wielu lat. Wielu programistów uważa, że pisanie kodu w tym języku jest kłopotliwe, ponieważ czasem napisane w nim programy działają w sposób nieprzewidywalny. Po napisaniu fragmentu kodu otwierają okno przeglądarki internetowej, by od razu zostać przywitanym mało przyjaznym i niewiele mówiącym komunikatem (patrz Rysunek 1-1). Z tego powodu niejeden programista jak ognia unika nauki tego języka.

Błędy JavaScript w różnych przeglądarkach internetowych

Rysunek 1-1. Błędy JavaScript w różnych przeglądarkach internetowych

Okazuje się jednak, że historycznie większość problemów wynikała (i w wielu sytuacjach nadal wynika) z różnic w implementacyjnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required