Rozdział 1. Wprowadzenie

Język JavaScript ma złą reputację od wielu, wielu lat. Wielu programistów uważa, że pisanie kodu w tym języku jest kłopotliwe, ponieważ czasem napisane w nim programy działają w sposób nieprzewidywalny. Po napisaniu fragmentu kodu otwierają okno przeglądarki internetowej, by od razu zostać przywitanym mało przyjaznym i niewiele mówiącym komunikatem (patrz Rysunek 1-1). Z tego powodu niejeden programista jak ognia unika nauki tego języka.

Błędy JavaScript w różnych przeglądarkach internetowych

Rysunek 1-1. Błędy JavaScript w różnych przeglądarkach internetowych

Okazuje się jednak, że historycznie większość problemów wynikała (i w wielu sytuacjach nadal wynika) z różnic w implementacyjnych ...

Get JavaScript dla programistów PHP now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.