Rozdział 6. ECMAScript 5

Do tej pory książka opisywała tak naprawdę standard ECMAScript 3, ponieważ to najbardziej rozpowszechniona wersja języka. Najnowszym standardem jest jednak ECMAScript 5.1 (wersja 4. okazała się ślepą uliczką i została zarzucona). Większość nowoczesnych przeglądarek obsługuje ES5. Warto wiedzieć, co przyniosła nowa wersja standardu, nawet jeśli cały czas trzeba pisać kod działający również w starszych przeglądarkach.

Trzema głównymi obszarami aktualizacji są:

  • wprowadzenie trybu ścisłego,

  • zmiany w tworzeniu obiektów i atrybuty właściwości,

  • wprowadzenie nowych API.

Tryb ścisły

Tryb ścisły nie jest zgodny wstecz, więc trzeba jawnie wskazać chęć jego użycia. Raz na funkcję lub też raz na cały program (plik) można wskazać chęć przejścia ...

Get JavaScript dla programistów PHP now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.