JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik

Book description

Najpopularniejszym dodatkiem tego typu jest biblioteka jQuery. Genialna w swojej prostocie, z ogromnymi możliwościami, zdobyła uznanie wszystkich programistów JavaScriptu. Nie p...

Table of contents

 1. JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik
 2. Nieoficjalna czołówka
  1. O autorze
  2. O zespole pracującym nad książką
   1. Podziękowania
  3. Seria Nieoficjalny podręcznik
 3. Wprowadzenie
  1. Czym jest JavaScript?
   1. Trochę historii
   2. JavaScript jest wszędzie
  2. Czym jest jQuery?
  3. HTML: podstawowa struktura
   1. Działanie znaczników HTML
  4. CSS: dodawanie stylu do stron
   1. Anatomia stylu
  5. Narzędzia do programowania w języku JavaScript
   1. Programy bezpłatne
   2. Oprogramowanie komercyjne
  6. O książce
   1. Podejście do języka JavaScript stosowane w tej książce
   2. Struktura książki
  7. Podstawy
   1. O/tych/ukośnikach
  8. Zasoby internetowe
   1. Przykłady do pobrania
   2. Opinie i uwagi
   3. Errata
 4. I. Wprowadzenie do języka JavaScript
  1. 1. Pierwszy program w języku JavaScript
   1. Wprowadzenie do programowania
    1. Czym jest program komputerowy?
   2. Jak dodać kod JavaScript do strony?
    1. Zewnętrzne pliki JavaScript
   3. Pierwszy program w języku JavaScript
   4. Dodawanie tekstu do stron
   5. Dołączanie zewnętrznych plików JavaScript
   6. Wykrywanie błędów
    1. Konsola JavaScript w przeglądarce Firefox
    2. Wyświetlanie okna dialogowego błędów w Internet Explorerze 9
    3. Konsola błędów w przeglądarce Chrome
    4. Konsola błędów w przeglądarce Safari
  2. 2. Gramatyka języka JavaScript
   1. Instrukcje
   2. Wbudowane funkcje
   3. Typy danych
    1. Liczby
    2. Łańcuchy znaków
    3. Wartości logiczne
   4. Zmienne
    1. Tworzenie zmiennych
    2. Używanie zmiennych
   5. Używanie typów danych i zmiennych
    1. Podstawowe operacje matematyczne
    2. Kolejność wykonywania operacji
    3. Łączenie łańcuchów znaków
    4. Łączenie liczb i łańcuchów znaków
    5. Zmienianie wartości zmiennych
   6. Przykład — używanie zmiennych do tworzenia komunikatów
   7. Przykład — pobieranie informacji
   8. Tablice
    1. Tworzenie tablic
    2. Używanie elementów tablicy
    3. Dodawanie elementów do tablicy
     1. Dodawanie elementów na koniec tablicy
     2. Dodawanie elementów na początek tablicy
     3. Wybór sposobu dodawania elementów
    4. Usuwanie elementów z tablicy
   9. Przykład — zapisywanie danych na stronie za pomocą tablic
   10. Krótka lekcja o obiektach
   11. Komentarze
    1. Kiedy używać komentarzy?
    2. Komentarze w tej książce
  3. 3. Dodawanie struktur logicznych i sterujących
   1. Programy reagujące inteligentnie
    1. Podstawy instrukcji warunkowych
    2. Uwzględnianie planu awaryjnego
    3. Sprawdzanie kilku warunków
    4. Bardziej skomplikowane warunki
     1. Sprawdzanie, czy spełnionych jest kilka warunków
     2. Sprawdzanie, czy spełniony jest przynajmniej jeden warunek
     3. Negowanie warunków
    5. Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych
    6. Wskazówki na temat pisania instrukcji warunkowych
   2. Przykład — używanie instrukcji warunkowych
   3. Obsługa powtarzających się zadań za pomocą pętli
    1. Pętle while
    2. Pętle i tablice
    3. Pętle for
    4. Pętle do-while
   4. Funkcje — wielokrotne korzystanie z przydatnego kodu
    1. Krótki przykład
    2. Przekazywanie danych do funkcji
    3. Pobieranie informacji z funkcji
    4. Unikanie konfliktów między nazwami zmiennych
   5. Przykład — prosty quiz
 5. II. Wprowadzenie do biblioteki jQuery
  1. 4. Wprowadzenie do jQuery
   1. Kilka słów o bibliotekach JavaScript
   2. Jak zdobyć jQuery?
    1. Dołączanie pliku jQuery z serwera CDN
    2. Pobieranie pliku jQuery
   3. Dodawanie jQuery do strony
   4. Podstawowe informacje o modyfikowaniu stron WWW
   5. Zrozumieć DOM
   6. Pobieranie elementów stron na sposób jQuery
    1. Proste selektory
     1. Selektory identyfikatorów
     2. Selektory elementów
     3. Selektory klas
    2. Selektory zaawansowane
    3. Filtry jQuery
    4. Zrozumienie kolekcji jQuery
     1. Automatyczne pętle
     2. Łańcuchy wywołań funkcji
   7. Dodawanie treści do stron
    1. Zastępowanie i usuwanie wybranych elementów
   8. Ustawianie i odczyt atrybutów znaczników
    1. Klasy
    2. Odczyt i modyfikacja właściwości CSS
    3. Jednoczesna zmiana wielu właściwości CSS
   9. Odczyt, ustawienia i usuwanie atrybutów HTML
   10. Wykonanie akcji na każdym elemencie kolekcji
    1. Funkcje anonimowe
    2. this oraz $(this)
   11. Automatycznie tworzone, wyróżniane cytaty
    1. Opis rozwiązania
    2. Kod rozwiązania
  2. 5. Akcja i reakcja — ożywianie stron za pomocą zdarzeń
   1. Czym są zdarzenia?
    1. Zdarzenia związane z myszą
    2. Zdarzenia związane z dokumentem i oknem
    3. Zdarzenia związane z formularzami
    4. Zdarzenia związane z klawiaturą
   2. Obsługa zdarzeń przy użyciu jQuery
   3. Przykład — wyróżnianie wierszy tabeli
   4. Zdarzenia specyficzne dla biblioteki jQuery
    1. Oczekiwanie na wczytanie kodu HTML
    2. Zdarzenia biblioteki jQuery
     1. Zdarzenie hover()
     2. Zdarzenie toggle()
    3. Obiekt reprezentujący zdarzenie
    4. Blokowanie standardowych reakcji na zdarzenia
    5. Usuwanie zdarzeń
   5. Zaawansowane zarządzanie zdarzeniami
   6. Inne sposoby stosowania funkcji bind()
   7. Przykład — jednostronicowa lista FAQ
    1. Omówienie zadania
    2. Tworzenie kodu
  3. 6. Animacje i efekty
   1. Efekty biblioteki jQuery
    1. Podstawowe wyświetlanie i ukrywanie
    2. Wygaszanie oraz rozjaśnianie elementów
    3. Przesuwanie elementów
   2. Przykład: wysuwany formularz logowania
    1. Tworzenie kodu
   3. Animacje
    1. Tempo animacji
   4. Wykonywanie operacji po zakończeniu efektu
   5. Przykład: animowany pasek ze zdjęciami
    1. Tworzenie kodu
 6. III. Dodawanie mechanizmów do stron WWW
  1. 7. Efekty związane z rysunkami
   1. Zamiana rysunków
    1. Zmienianie atrybutu src rysunków
    2. Wstępne wczytywanie rysunków
    3. Efekt rollover z użyciem rysunków
   2. Przykład — dodawanie efektu rollover z użyciem rysunków
    1. Omówienie zadania
    2. Tworzenie kodu
   3. Przykład — galeria fotografii z efektami wizualnymi
    1. Omówienie zadania
    2. Tworzenie kodu
   4. Wzbogacona galeria z wtyczką FancyBox biblioteki jQuery
    1. Podstawy
    2. Tworzenie galerii zdjęć
    3. Personalizacja efektu FancyBox
     1. Opcje wtyczki FancyBox
     2. Określanie wyglądu prezentacji
   5. Przykład — galeria fotografii oparta na wtyczce FancyBox
  2. 8. Usprawnianie nawigacji
   1. Podstawowe informacje o odnośnikach
    1. Pobieranie odnośników w kodzie JavaScript
    2. Określanie lokalizacji docelowej
    3. Blokowanie domyślnego działania odnośników
   2. Otwieranie zewnętrznych odnośników w nowym oknie
   3. Tworzenie nowych okien
    1. Właściwości okien
     1. Używanie referencji do okien
     2. Zdarzenia, które mogą otwierać nowe okna
   4. Otwieranie stron w okienku na pierwotnej stronie
    1. Przykład — otwieranie strony na stronie
   5. Animowane menu nawigacyjne
    1. Kod HTML
    2. Kod CSS
    3. Kod JavaScript
    4. Przykład
  3. 9. Wzbogacanie formularzy
   1. Wprowadzenie do formularzy
    1. Pobieranie elementów formularzy
    2. Pobieranie i ustawianie wartości elementów formularzy
    3. Sprawdzanie stanu przycisków opcji i pól wyboru
    4. Zdarzenia związane z formularzami
     1. Zdarzenie submit
     2. Zdarzenie focus
     3. Zdarzenie blur
     4. Zdarzenie click
     5. Zdarzenie change
   2. Inteligentne formularze
    1. Aktywowanie pierwszego pola formularza
    2. Wyłączanie i włączanie pól
    3. Ukrywanie i wyświetlanie opcji formularza
   3. Przykład — proste wzbogacanie formularza
    1. Aktywowanie pola
    2. Wyłączanie pól formularza
    3. Ukrywanie pól formularza
   4. Walidacja formularzy
    1. Wtyczka Validation
    2. Podstawowa walidacja
     1. Dodawanie reguł walidacji
     2. Dodawanie komunikatów o błędach
    3. Zaawansowana walidacja
     1. Zaawansowane reguły
     2. Zaawansowane komunikaty o błędach
    4. Określanie stylu komunikatów o błędach
   5. Przykład zastosowania walidacji
    1. Prosta walidacja
    2. Walidacja zaawansowana
    3. Walidacja pól wyboru i przycisków opcji
    4. Formatowanie komunikatów o błędach
  4. 10. Rozbudowa interfejsu stron WWW
   1. Organizowanie informacji przy użyciu kart
    1. Kod HTML
    2. Kod CSS
    3. Kod JavaScript
    4. Przykład — panel kart
   2. Dodawanie sliderów
    1. Stosowanie slidera AnythingSlider
    2. Przykład — AnythingSlider
    3. Modyfikowanie wyglądu slidera
    4. Modyfikacja działania slidera
   3. Określanie wielkości i położenia elementów strony
    1. Określanie wysokości i szerokości elementów
    2. Określanie położenia elementu na stronie
    3. Uwzględnianie przewinięcia strony
   4. Dodawanie etykietek ekranowych
    1. Kod HTML
    2. Kod CSS
    3. Kod JavaScript
    4. Przykład — etykiety ekranowe
 7. IV. AJAX — komunikacja z serwerem sieciowym
  1. 11. Wprowadzenie do AJAX-a
   1. Czym jest AJAX?
   2. AJAX — podstawy
    1. Elementy układanki
    2. Komunikacja z serwerem sieciowym
   3. AJAX w bibliotece jQuery
    1. Używanie funkcji load()
    2. Przykład — korzystanie z funkcji load()
     1. Omówienie przykładu
     2. Tworzenie kodu
    3. Funkcje get() i post()
    4. Formatowanie danych przesyłanych na serwer
     1. Łańcuch znaków z zapytaniem
     2. Literały obiektowe
     3. Funkcja serialize() biblioteki jQuery
    5. Przetwarzanie danych zwróconych z serwera
    6. Obsługa błędów
    7. Przykład — korzystanie z funkcji get()
     1. Omówienie przykładu
     2. Tworzenie kodu
   4. Format JSON
    1. Dostęp do danych z obiektów JSON
    2. Złożone obiekty JSON
  2. 12. Flickr oraz Google Maps
   1. Prezentacja JSONP
   2. Dodawanie do witryny kanału Flickr
    1. Tworzenie adresu URL
     1. Kilka innych opcji publicznych kanałów Flickr
    2. Stosowanie funkcji $.getJSON()
    3. Prezentacja danych kanału Flickr w formacie JSON
   3. Przykład — dodawanie zdjęć z Flickr na własnej stronie
   4. Wyświetlanie na własnej stronie map Google Maps
    1. Określanie lokalizacji na mapie
    2. Inne opcje wtyczki GoMap
    3. Dodawanie znaczników
    4. Dodawanie okienek informacyjnych do znaczników
   5. Przykład zastosowania wtyczki GoMap
 8. V. Rozwiązywanie problemów, wskazówki i sztuczki
  1. 13. Wykorzystywanie wszystkich możliwości jQuery
   1. Przydatne informacje i sztuczki związane z jQuery
    1. $() to to samo, co jQuery()
    2. Zapisywanie pobranych elementów w zmiennych
    3. Jak najrzadsze dodawanie treści
    4. Optymalizacja selektorów
   2. Korzystanie z dokumentacji jQuery
    1. Czytanie dokumentacji na stronie jQuery
   3. Poruszanie się po DOM
   4. Inne funkcje do manipulacji kodem HTML
   5. Zaawansowana obsługa zdarzeń
  2. 14. Zaawansowane techniki języka JavaScript
   1. Stosowanie łańcuchów znaków
    1. Określanie długości łańcucha
    2. Zmiana wielkości znaków w łańcuchu
    3. Przeszukiwanie łańcuchów znaków: zastosowanie indexOf()
    4. Pobieranie fragmentu łańcucha przy użyciu metody slice()
   2. Odnajdywanie wzorów w łańcuchach
    1. Tworzenie i stosowanie podstawowych wyrażeń regularnych
    2. Tworzenie wyrażeń regularnych
    3. Grupowanie fragmentów wzorców
    4. Przydatne wyrażenia regularne
     1. Kod pocztowy
     2. Numer telefonu stacjonarnego
     3. Adresy e-mail
     4. Daty
     5. Adresy stron WWW
    5. Dopasowywanie wzorców
     1. Dopasowywanie każdego wystąpienia wzorca
    6. Zastępowanie tekstów
    7. Testowanie wyrażeń regularnych
   3. Stosowanie liczb
    1. Zamiana łańcucha znaków na liczbę
    2. Sprawdzanie występowania liczb
    3. Zaokrąglanie liczb
    4. Formatowanie wartości monetarnych
    5. Tworzenie liczb losowych
     1. Losowe pobieranie elementu tablicy
     2. Funkcja do generacji liczby losowej
   4. Daty i godziny
    1. Pobieranie miesiąca
    2. Określanie dnia tygodnia
    3. Pobieranie czasu
     1. Zmiana godzin do formatu 12-godzinnego
     2. Dopełnianie pojedynczych cyfr
    4. Tworzenie daty innej niż bieżąca
     1. Tworzenie daty z zadaną liczbą dni w przód
   5. Łączenie różnych elementów
    1. Używanie zewnętrznych plików JavaScript
   6. Tworzenie bardziej wydajnego kodu JavaScript
    1. Zapisywanie ustawień w zmiennych
    2. Operator trójargumentowy
    3. Instrukcja Switch
   7. Tworzenie kodu JavaScript o krótkim czasie wczytywania
  3. 15. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
   1. Najczęstsze błędy w kodzie JavaScript
    1. Brak symboli końcowych
    2. Cudzysłowy i apostrofy
    3. Używanie słów zarezerwowanych
    4. Pojedynczy znak równości w instrukcjach warunkowych
    5. Wielkość znaków
    6. Nieprawidłowe ścieżki do zewnętrznych plików JavaScript
    7. Nieprawidłowe ścieżki w zewnętrznych plikach JavaScript
    8. Znikające zmienne i funkcje
   2. Diagnozowanie przy użyciu dodatku Firebug
    1. Instalowanie i włączanie dodatku Firebug
    2. Przeglądanie błędów za pomocą dodatku Firebug
    3. Śledzenie działania skryptu za pomocą funkcji console.log()
    4. Przykład — korzystanie z konsoli dodatku Firebug
    5. Diagnozowanie zaawansowane
     1. Kontrolowanie działania skryptu za pomocą debuggera
     2. Obserwowanie skryptu
   3. Przykład diagnozowania
 9. A. Materiały związane z językiem JavaScript
  1. Źródła informacji
   1. Witryny
   2. Książki
  2. Podstawy języka JavaScript
   1. Artykuły i prezentacje
   2. Witryny
   3. Książki
  3. jQuery
   1. Artykuły i prezentacje
   2. Witryny
   3. Książki
  4. AJAX
   1. Witryny
   2. Książki
  5. Zaawansowany język JavaScript
   1. Artykuły i prezentacje
   2. Witryny
   3. Książki
  6. CSS
   1. Witryny
   2. Książki
 10. Indeks
 11. Kolofon
 12. Copyright

Product information

 • Title: JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik
 • Author(s): David Sawyer McFarland
 • Release date: December 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324643813