Dodatek A. Materiały związane z językiem JavaScript

Ta książka zawiera informacje i omówienie praktycznych technik, które pozwolą Ci rozpocząć karierę programisty języka JavaScript. Jednak żadna książka nie obejmuje odpowiedzi na wszystkie pytania z tej dziedziny. Programowanie w języku JavaScript to bardzo obszerne zagadnienie, a w tym dodatku dowiesz się, gdzie możesz kontynuować dociekania i naukę.

Źródła informacji

Czasem aby przeczytać książkę, trzeba posłużyć się słownikiem. W trakcie tworzenia programów w języku JavaScript warto mieć kompletne źródło informacji na temat różnych słów kluczowych, pojęć, metod i innych elementów składni tego języka. Takie materiały są dostępne zarówno w internecie, jak i w formie książek.

Witryny

  • Encyklopedia ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.