Rozdział 3. Dodawanie struktur logicznych i sterujących

Poznałeś już podstawowe cegiełki języka JavaScript. Jednak samo tworzenie zmiennych oraz zapisywanie w nich łańcuchów znaków i liczb nie daje zbyt wielu możliwości. Także wieloelementowa tablica nie będzie przydatna, jeśli nie będziesz mógł wygodnie poruszać się po wszystkich jej wartościach. W tym rozdziale dowiesz się, jak sprawić, aby programy inteligentnie reagowały na zdarzenia i działały bardziej wydajnie dzięki instrukcjom warunkowym, pętlom i funkcjom.

Programy reagujące inteligentnie

W życiu nieustannie stajemy przed wyborami. „W co powinienem się ubrać?”, „Co mam zjeść na obiad?”, „Gdzie spędzić piątkowy wieczór?”. Wiele decyzji zależy od warunków. Załóżmy, że na piątkowy wieczór ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.