Rozdział 5. Akcja i reakcja — ożywianie stron za pomocą zdarzeń

Wrozmowach na temat języka JavaScript często pada słowo „interaktywny”, na przykład: „JavaScript pozwala tworzyć interaktywne strony WWW”. Oznacza to, że język JavaScript umożliwia reagowanie stron na działania użytkowników. Przeniesienie kursora nad przycisk nawigacyjny może powodować wyświetlenie menu z odnośnikami, zaznaczenie przycisku opcji — udostępnienie zestawu nowych pól formularza, a kliknięcie miniaturki zdjęcia — przyciemnienie całej strony i wyświetlenie na niej większej wersji tego samego zdjęcia.

Różne działania użytkowników, na które strona może reagować, to tak zwane zdarzenia. JavaScript to język sterowany zdarzeniami. Bez tego mechanizmu strona nie może reagować ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.