Rozdział 8. Usprawnianie nawigacji

Odnośniki to istota sieci WWW. Bez błyskawicznego dostępu do informacji przez odsyłacze łączące strony i witryny rozwój sieci WWW byłby niemożliwy — w ogóle nie powstałaby sieć. Ponieważ odnośniki to jeden z najczęściej używanych i najważniejszych elementów języka HTML, naturalne jest, że istnieje wiele technik usprawniania ich działania opartych na języku JavaScript. W tym rozdziale poznasz podstawowe sposoby używania tego języka do obsługi odsyłaczy i metody otwierania odnośników w nowych oknach oraz w okienkach zagnieżdżonych na stronie.

Podstawowe informacje o odnośnikach

Z pewnością wiesz już wiele o odnośnikach. W końcu są one istotą sieci WWW, a skromny znacznik <a> jest jednym z pierwszych elementów języka ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.