Rozdział 9. Wzbogacanie formularzy

Od czasu powstania sieci WWW formularze umożliwiają pobieranie informacji od użytkowników witryn. Tymi danymi mogą być adresy e-mail, pod które należy przesyłać biuletyny, informacje związane z wysyłką kupionych towarów lub opinie internautów na temat witryny. Formularze wymagają od użytkowników myślenia — czytania etykiet, wpisywania danych, wybierania opcji i tak dalej. Ponieważ funkcjonowanie niektórych witryn w pełni opiera się na formularzach (Amazon nie utrzymałby się długo na rynku, gdyby użytkownicy nie mogli zamawiać książek za pomocą tej techniki), projektanci stron WWW muszą wiedzieć, jak ułatwić korzystanie z tego mechanizmu. Na szczęście możliwość zwiększania interaktywności elementów za pomocą języka ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.