Rozdział 11. Wprowadzenie do AJAX-a

JavaScript to wspaniały język, ale nawet jego możliwości są ograniczone. Jeśli chcesz wyświetlić informacje z bazy, wysłać e-mail z danymi z formularza lub wczytać dodatkowy kod HTML, musisz nawiązać komunikację z serwerem sieciowym. Zwykle odbywa się to przez pobranie nowej strony WWW. Na przykład przy wyszukiwaniu informacji w bazie przeglądarka zwykle opuszcza pierwotną stronę i wyświetla wyniki w nowej.

Oczekiwanie na wczytanie nowej strony oczywiście zajmuje czas. Ponadto po głębszym zastanowieniu się można dojść do wniosku, że znikanie i ponowne pojawianie się stron to dziwna technika. Wyobraź sobie, że przy otwieraniu każdego nowego pliku w edytorze Microsoft Word wszystkie menu, panele i okna nagle znikają, ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.