Sortowanie elementów strony

Biblioteka jQuery UI udostępnia także widżet pozwalający na tworzenie list, na przykład list zadań do zrobienia, list odtwarzania, a nawet list umieszczonych wewnątrz innych, takich jak listy plików w katalogach. Widżet Sortable zapewnia możliwość zmiany kolejności elementów na liście poprzez ich przeciągnięcie i upuszczenie w wybranym miejscu. Jest on bardzo przydatny do zarządzania, na przykład, listami piosenek — dzięki niemu użytkownik może tworzyć swoje własne listy odtwarzania, przeciągając na nie nowe piosenki, a nawet zmieniać ich kolejność po przeciągnięciu ich w inne miejsca (patrz rysunek 12.6).

Image

Rysunek 12.6. ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.