Dodatek C. JSLint

Kiedy język C stawiał pierwsze kroki, kompilatory pisane dla niego były prymitywne i nie wychwytywały pewnych błędów. Z tego powodu powstał program lint, który skanował pliki źródłowe i raportował błędy z większą dokładnością.

Z czasem C dojrzało, wyeliminowano w nim pewne niejasności i niebezpieczeństwa, a kompilatory stały się dokładniejsze w identyfikowaniu problemów. Program lint nie jest już potrzebny.

JavaScript jest obecnie takim początkującym językiem, mimo swojego wieku. Został on zaprojektowany do obsługi drobnych zadań na stronach internetowych, tam gdzie Java była zbyt ciężka i niezgrabna. Ale JavaScript jest bardzo zdolnym językiem i obecnie używany jest coraz częściej w dużych projektach. Wiele z cech, które były ...

Get JavaScript - mocne strony now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.