Rozdział 8. Metody

Standardowe typy JavaScriptu dostarczają niewielki zbiór podstawowych metod.

Array

array.concat(item...)

Metoda concat zwraca nową tablicę zawierającą płytką kopię bieżącej tablicy z dołączonymi dodatkowymi elementami przekazanymi jako argumenty wywołania metody. Jeśli któryś z argumentów jest tablicą, wszystkie jej elementy są dołączane indywidualnie. Porównaj również array.push(item...) w dalszej części rozdziału.

var a = ['a', 'b', 'c'];
var b = ['x', 'y', 'z'];
var c = a.concat(b, true);
// c wynosi ['a', 'b', 'c', 'x', 'y', 'z', true]

array.join(separator)

Metoda join tworzy łańcuch tekstowy złożony z elementów tablicy, połączonych znakiem rozdzielającym przekazanym w parametrze separator. Domyślnym znakiem rozdzielającym jest ...

Get JavaScript - mocne strony now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.