O'Reilly logo

JavaScript. Wprowadzenie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Odpowiedzi

Rozdział 2

 1. Poprawne są następujące identyfikatory:

  $someVariable
  _someVariable
  some_variable
  somèvariable

  Zmienna function wykorzystuje zastrzeżone słowo kluczowe JavaScriptu. Zmienne .someVariable oraz 1Variable rozpoczynają się od niedozwolonych znaków, natomiast some*variable zawiera znak niedozwolony — operator JavaScriptu (*) — jako część nazwy zmiennej. Wszystkie niepoprawne identyfikatory generują błędy JavaScriptu.

 2. Identyfikatory powinny zostać przekonwertowane w następujący sposób:

  Zmienna some-month staje się someMonth, z wykorzystaniem notacji CamelCase.

  Funkcja theMonth staje się getTheCurrentMonth, z wykorzystaniem odpowiedniego czasownika oraz innych informacji odróżniających ją od pozostałych funkcji.

  Stała ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required