Rozdział 2. Podstawy

Niniejszy rozdział omawia podstawowe najlepsze praktyki, wzorce i zwyczaje dotyczące pisania wysokiej jakości kodu JavaScript. Są to między innymi unikanie zmiennych globalnych, stosowanie pojedynczej deklaracji var, wcześniejsze zapamiętywanie długości tablicy w pętlach, stosowanie konwencji kodowania i tym podobne. Rozdział omawia także pewne nawyki niezwiązane bezpośrednio z kodem, ale z samym procesem jego pisania, czyli tworzenie dokumentacji dla API, przeprowadzanie oceny kodu przez współpracowników i uruchamianie JSLint. Jeśli wyrobisz w sobie podobne nawyki, będziesz tworzył lepszy oraz łatwiejszy do zrozumienia i konserwacji kod — kod, z którego będziesz dumny i który będziesz potrafił łatwo zmodyfikować nawet wiele ...

Get JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.