Rozdział 8. DOM i wzorce dotyczące przeglądarek

W poprzednich rozdziałach główny nacisk położony został na rdzeń języka JavaScript (ECMAScript), a nie na wzorce wykorzystania języka w przeglądarkach internetowych. Niniejszy rozdział skupi się przede wszystkim na wzorcach specyficznych dla przeglądarek, bo stanowią one najbardziej typowe środowisko uruchomieniowe dla większości programów. Co więcej, programowanie aplikacji działających w przeglądarkach to element, który wiele osób ma na myśli, gdy mówi, że nie lubi języka JavaScript. To zrozumiałe głównie ze względu na różnice w implementacji obiektów gospodarza i DOM. Każdemu przydadzą się techniki, dzięki którym programowanie w takim środowisku stanie się łatwiejsze.

Wzorce opisywane w tym rozdziale ...

Get JavaScript now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.