Dodatek A. Sprzęt i oprogramowanie

W tym dodatku postaram się zaprezentować określone elementy sprzętowe i pakiety oprogramowania. Chcę także przedstawić zwięzłą listę różnych komponentów, aby ułatwić korzystanie z nich. Nie zapłacono mi za wymienianie jakichkolwiek produktów, a ich właściciele i producenci nie wspierają mojej książki. Pozytywne opinie, które wyrażam, są wyłącznie moje :-)

Uzyskiwanie przykładowych kodów

Przykłady wykorzystujące język C i szkice Arduino są dostępne pod adresem https://ftp.helion.pl/przyklady/jcdlam.zip. Pobrane archiwum należy rozpakować w wybranym katalogu na swoim dysku.

Jeśli chodzi o przykłady kodów napisanych w C, sytuacja jest bardzo prosta. Możesz otworzyć dowolny z nich w wybranym edytorze, a także wprowadzić ...

Get Język C dla małych urządzeń now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.