labs

Podaje wartość absolutną z liczby całkowitej typu long.

#include <stdlib.h> long labs( long n );

Parametr i wartość zwracana funkcji labs() są liczbami całkowitymi typu long. Poza tym funkcja labs() działa tak samo jak funkcja int abs().

Przykład

Zobacz przykład dla funkcji abs().

Zobacz także

Funkcje abs(), labs(), imaxabs().

ldexp

Mnoży liczbę zmiennoprzecinkową przez potęgę liczby dwa.

#include <math.h> double ldexp( double mantissa, int exponent ); float ldexpf( float mantissa, int exponent );                   // C99 long double ldexpl( long double mantissa, int exponent );       // C99

Funkcja ldexp() oblicza liczbę zmiennoprzecinkową na podstawie oddzielnej mantysy i wartości wykładnika. Parametr exponent to wykładnik całkowity o ...

Get Język C w pigułce now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.