Rozdział 7. Metaprogramowanie

Metaprogramowanie to rodzaj programowania, w którym realizowane operacje wpływają na działanie samego programu. Innymi słowy, jest to programowanie programowego działania programu. No cóż, nie brzmi to najlepiej, prawda?

Jeśli na przykład sprawdzamy związek pomiędzy obiektem a oraz innym obiektem b — czy są one powiązane przy użyciu łańcucha [[Prototype]]? Gdy wykorzystywane jest wywołanie a.isPrototype(b), to takie rozwiązanie jest często nazywane odzwierciedlaniem (ang. introspection) i stanowi jedną z form metaprogramowania. Makra (jeszcze nie istnieją w języku JavaScript), które pozwalają na modyfikowanie kodu podczas kompilacji, są kolejnym oczywistym przykładem metaprogramowania. Wyliczanie kluczy obiektu ...

Get Język R now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.