Rozdział 4. Asynchroniczne sterowanie przepływem

Nie jest żadną tajemnicą, że dla wszystkich programistów JavaScript piszących bardziej złożony lub rozbudowany kod znajomość programowania asynchronicznego jest wymaganą umiejętnością. Podstawowym narzędziem do zarządzania asynchronicznym wykonywaniem kodu od dawna były funkcje zwrotne.

Niemniej jednak w języku ES6 została dodana nowa możliwość, pozwalająca w znacznym stopniu rozwiązać problemy, których przysparza programowanie asynchroniczne z użyciem funkcji zwrotnych. Możliwością tą są obietnice (ang. promises). Możemy także przypomnieć sobie generatory (przedstawione w poprzednim rozdziale), dzięki czemu poznamy wzorzec łączący oba te rozwiązania i stanowiący ogromny krok w rozwoju asynchronicznego ...

Get Język R now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.