Rozdział 32. Kod, który opisuje się sam

cc2e.com/3245

W tym rozdziale

Podobne tematy

Pisz kod tak, jakby osoba, która ma z nim pracować, była niebezpiecznym psychopatą, który zna Twój adres.

Anonimowe

Większość programistów chętnie opisuje swój kod, o ile tylko standardy ...

Get Kod doskona?y. Jak tworzy? oprogramowanie pozbawione b??dów. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.