Rozdział 7. Luki w zabezpieczeniach oprogramowania umieszczonego w obrazie kontenera

Eliminowanie luk w zabezpieczeniach oprogramowania to bardzo ważny aspekt zapewnienia bezpieczeństwa wdrożonego kodu. Jest to problem dotyczący również kontenerów, choć — jak się dowiesz z lektury rozdziału — proces usuwania luk w zabezpieczeniach został całkowicie zmodyfikowany. Jednak zanim do tego dojdziemy, na początek musisz dowiedzieć się, czym są luki w zabezpieczeniach oprogramowania, jak są publikowane informacje o nich i jak te luki są monitorowane.

Szukanie luk w zabezpieczeniach

Luka w zabezpieczeniach to znana wada pewnego fragmentu oprogramowania, którą osoba atakująca może wykorzystać do przeprowadzenia dowolnych operacji, także tych o złośliwym ...

Get Kontenery now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.