O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Łączenia

Git jest rozproszonym systemem kontroli wersji (ang. distributed version control system — DVCS). Umożliwia na przykład niezależne wykonywanie i zapisywanie zmian komuś pracującemu w Japonii i komuś innemu w New Jersey, pozwalając im łączyć swoje zmiany w dowolnym momencie — a wszystko to bez utrzymywania centralnego archiwum. W tym rozdziale nauczymy się łączyć ze sobą dwie lub więcej linii rozwojowych.

Łączenie (ang. merge) scala dwie lub więcej gałęzi historii zatwierdzeń. Najczęściej łączenie polega na scaleniu tylko dwóch gałęzi, lecz Git umożliwia jednoczesne łączenie trzech, czterech lub jeszcze większej liczby gałęzi.

Do łączenia w Gicie musi dochodzić w jednym archiwum, tzn. wszystkie łączone gałęzie muszą być w tym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required